Quota associativa

Associar un centre o consulta a l’UNOCAT té un cost anual de 150€. Aquesta quota otorga la qualificació de soci al centre inscrit i permet la plena participació de tres osteòpates (acreditadament vinculats) al centre, en totes les activitats de l’UNOCAT. Per cada osteòpata extra que es vulgui afegir a les activitats, la quota anual s’incrementarà 60€.

El pagament de la quota dona dret al soci a aparèixer com a Membre Registrat a la pàgina web de l’UNOCAT, incloent les dades de contacte de la consulta professional i dels osteòpates que aquest centre aporta a participar de l’associació. Dóna accés a l’espai privat de la intranet de l’UNOCAT per poder participar de totes les activitats formatives (tant proposant nous continguts formatius com participant d’assistents en els que ofereixin altres socis), participar del blog, participar del foro, del directori de professionals col·laboradors, de la comissió de recerca en osteoptia i demés serveis.

Cada centre associat nombrarà un membre titular d’aquell centre. El membre titular serà la persona d’enllaç entre l’UNOCAT i el centre associat.

Requeriments dels socis

  • Cada soci (centre/consulta/clínica...) aportarà a l’UNOCAT el nombre que consideri d’osteòpates amb qui tingui una relació professional i que estiguin permesos segons la seva quota associativa.
  • El centre que vulgui associar-se a l’UNOCAT, ha de tenir com activitat clínica destacada l’exercici de l’Osteopatia i així ha de quedar especificat en el seu contingut promocional.
  • Per tal de poder admetre el centre com a soci de l’UNOCAT, els osteòpates vinculats a aquell centre hauran d’acreditar la seva titulació i complir un dels requisits següents:
  1. Acreditació com a professionals sanitaris (segons la LOPS) a més de la seva formació en Osteopatia d’un mínim de 1500h lectives o 120 crèdits ECTS).

  2. Estar en possessió d’un Títol en Osteopatia amb una mínima acreditació de 4500h lectives cursades en una escola on la Osteopatia estigui oficialment reconeguda com a professió sanitaria.

INSCRIPCIÓ

Si vols inscriure't, i compleixes amb les condicions especificades accedeix al formulari d’admissió

FORMULARI D´ADMISSIÓ

Totes les sol·licituds hauran d'incloure les dades especificades al formulari d’admissió. Aquestes sol·licituds, seran estudiades per la comissió d'admissions de l'UNOCAT de manera independent.
Malgrat això, l’UNOCAT es reserva el dret d'admissió. La quota associativa serà revisades anualment i qualsevol modificació de la mateixa haurà de ser aprovada en l'Assemblea General.

Totes les sol·licituds han de ser enviades, per correu electrònic, a l'adreça: admissions@unocat.cat