AMB UN OBJECTIU EMINENTMENT CLÍNIC I A TRAVÉS D’UN SISTEMA DE RECIPROCITAT

“jo ofereixo a la vegada que rebo” es proposen les següents activitats formatives: 

Durada aproximada/orientativa:

Entre 2 i 4h

Aquestes sessions giren al voltant d’un tema concret i específic i s’organitzen per aconseguir uns objectius clars i prèviament definits. Els tallers poden ser en format 100% teòric, teorico-pràctics o 100% pràctics. Tant la realització d’aquests tallers com l’assistència als mateixos queda reservada exclusivament als membres de l’associació. La proposta temàtica ha de ser presentada a la junta de l’UNOCAT a través del formulari de “proposta monogràfica”.

Qualsevol membre d’un centre associat, pot presentar la seva proposta (a través del seu membre titular) a la junta, independentment de la seva experiència o bagatge clínic i/o docent. Les propostes seran validades per part de la junta de torn seguint paràmetres de coherència, idoneïtat, valor clínico-científic i aplicabilitat. Un cop validada la proposta, aquesta s’inclourà al calendari d’activitats formatives i s’obrirà la inscripció als associats que hi vulguin acudir. L’èxit d’aquestes activitats està supeditat al grau de participació dels membres de l’associació. Per aquest motiu se’n fomenta explícitament la participació. Aquestes activitats, són totalment gratuïtes i exclusives pels membres de l’UNOCAT.

Presentació de casos + Tractament en directe

Duració aproximada: Mig dia (4-5h)

Aquestes jornades giren entorn a casos concrets tractats per part dels socis. La presentació del cas ha d’estar justificada en base a un missatge que es vulgui traslladar a l’audiència del qual aquesta n’aprendrà i obtindrà un valor clínic. Els millors mestres són els nostres pacients i sempre obtenim d’ells l’aprenentatge més valuós. A la vegada, l’osteòpata amb el seu abordatge individualitzat prova estrategies terapèutiques diferents per cada cas particular obtenint-ne resultats diversos. L’objectiu de la jornada de casos clínics és compartir tot aquest aprenentatge amb els membres de l’associació. Aquest no és un espai per presentar dubtes o demanar consell en relació a la gestió d’un pacient. Aquesta activitat queda coberta en un altre apartat (veure apartat 4.2 Intranet/foro).

Qualsevol membre de l’associació pot presentar un cas a través del formulari “Proposta de cas clínic” (link al document). La junta de torn avaluarà els casos i quant se n’hagin recollit suficients es programarà una jornada de casos clínics al calendari d’activitats formatives i s’obrirà la inscripció als associats que hi vulguin acudir. El programa dels casos presentats serà difós prèviament entre els associats així com el missatge/conclusió que es desprèn d’aquell cas.

En cada Jornada es procurarà organitzar 1 o 2 tractaments en directe per part de membres de l’associació. L’observació del treball dels companys és una font d’aprenentatge i de confrontació de les pròpies metodologies. L’èxit d’aquesta activitat està supeditat al grau de participació del membres de l’associació. Per aquest motiu se’n fomenta explícitament la participació. Aquestes activitats, són totalment gratuïtes i exclusives pels membres de l’UNOCAT.

Duració variable segons cas

De forma esporàdica i, a partir de la demanda explícita dels socis, l’associació pot organitzar seminaris i/o cursos de format estàndard. Si dins del si de l’associació sorgeix una necessitat formativa que no pot ser satisfeta de manera autònoma (a partir dels mateixos socis) l’UNOCAT pot actuar d’intermediari en la organització de seminaris/cursos específics amb professorat extern a l’associació. Es necessita la petició expressa i conjunta d’almenys 15 professionals (tots membres de l’associació) per tal de poder dinamitzar aquesta activitat.

La proposta s’ha de presentar a la junta mitjançant l’enviament del formulari “Proposta de seminari” (link al document). La junta de torn avaluarà la proposta i la seva idoneïtat així com els recursos necessaris per a poder dur-la a terme. En cas de ser acceptada, la junta farà extensible la proposta de seminari al conjunt de membres de l’associació per tal d’augmentar-ne el seu interès i opcions de viabilitat. Aquestes activitats seran co-finançades entre l’associació i els membres que s’hi inscriguin essent aquest co-finançament variable en funció de les despeses a les que s’hagi de fer front. La junta de torn serà l’òrgan responsable de determinar aquest co-finançament i comunicar-ho als membres sol·licitants per a la seva consideració.

Duració variable segons cas

La Osteopatia té una llarga tradició d’aprenentatge intergeneracional. L’observació del treball d’osteòpates experimentats per part d’osteòpates més novells, sovint ajuda a aquests a adquirir confiança i destresa en la seva pràctica clínica. A la vegada, l’observació de maneres de fer diferent a les nostres, amplia la propia visió terapèutica i estimula la motivació cap a abordatges complementaris als habitualment utilitzats.

L’ UNOCAT vol servir de plataforma per connectar aquells interessats en observar i aquells interessats en que els observin. Conscients de les particularitats de cada cas, l’associació es limitarà a fer de pont entre l’observador i l’observat, deixant a consideració dels mateixos, els detalls del com es gestiona aquesta activitat.

I. ACTIVITATS FORMATIVES

La formació continuada és un requisit indispensable per qualsevol professional de la salut. La formació d’un osteòpata rarament acaba quan obté la seva titulació i sovint aquesta es prolonga al llarg de tota la seva vida professional. L’actualització periòdica de coneixements i l’obertura a nous camps i mètodes terapèutics és una activitat que afavoreix el desenvolupament professional i augmenta la qualitat assistencial de les nostres intervencions. En el mercat existeixen nombroses propostes formatives per a osteòpates.

Tanmateix, des de l’UNOCAT i en virtut del seu caràcter associatiu i col·laboratiu es proposa la dinamització d’activitats formatives autogestionades pels socis amb l’objectiu d’enriquir el col·lectiu i fer-lo millorar. Interacció i cooperació per a ser millors professionals. Per aconseguir aquesta fita, es vol fer valer el capital intel·lectual i l’experiència clínica acumulada dels propis membres de l’associació i posar-lo al servei del col·lectiu.

II. XARXA PROFESSIONAL de COL·LABORADORS

El treball de l’osteòpata sovint es desenvolupa en el si de la col·laboració interdisciplinar entre diferents professionals tant sanitaris com parasanitaris (traumatòlegs, podòlegs, llevadores, acupuntors, pediatres, psicòlegs…). Aquesta col·laboració afavoreix el tractament integral del pacient permetent abordar el motiu de consulta desde diferents perspectives i visions assistencials. A la vegada, enriqueix la feina de l’osteòpata al compartir els seus coneixements amb altres professionals al mateix temps que n’obté un aprenentatge adicional.

Per aquest motiu, l’UNOCAT crea la xarxa professional de col·laboradors per tal que els associats s’hi puguin dirigir en el moment de requerir la derivació d’un pacient. Els professionals vinculats en aquesta xarxa hauran de ser expressament proposats pels mateixos associats previa obtenció (per escrit) del seu consentiment. De la mateixa manera, el nom de l’associat es mostrarà al costat del professional col·laborador per tal de saber quin membre de l’UNOCAT n’ha fet la proposta.

xarxa professional

III. COMISSIONS de RECERCA en OSTEOPATIA

Un dels aspectes en què la Osteopatia necessita millorar és sens dubte l’apropament a la ciència. 140 anys després de la seva aparició, la professió afronta el repte de seguir evolucionant tot adoptant les metodologies a partir de les quals avança qualsevol professió sanitaria en el segle XXI. Tanmateix, aquesta cultura científica s’ha d’anar implamentant a la vegada que es preserven els principis i la filosofia terapèutica de la nostra professió. L’UNOCAT està compromesa amb aquest objectiu i considera important aportar el seu gra de sorra. Per un costat, es difondrà informació científica rellevant pel context osteopàtic a través de l’apartat del Foro destinat a tal efecte.

Per un altre costat, en el moment en el que un centre demani l’alta a l’UNOCAT, entre altres requeriments, se li demanarà sobre el seu interès en participar en projectes de recerca. En cas afirmatiu aquell centre quedarà registrat dins el subgrup de centres afins a col·laborar en tasques de recerca impulsades per o a través de l’UNOCAT. L’associació incentivarà i romandrà oberta a acollir propostes de projectes de recerca que puguin sorgir o bé des dels propis associats com de professionals externs a l’associació. Les propostes seran avaluades per part de la junta i, si es validen, es dinamitzaran.

IV. BLOG

La difusió de la professió així com dels beneficis que aporta a la societat i el paper que aquesta desenvolupa en el sistema de salut català és un deure ineludible de l’UNOCAT. Per aquest motiu i com a una forma més de participar/contribuir a l’associació, s’encoratja als membres a iniciar i mantenir un Blog institucional.

L’autoria de les entrades serà escrupolosament preservada i s’enllaçarà cada entrada amb l’espai web propi del centre d’on s’origini. L’UNOCAT farà difusió d’aquest material com a part d’un dels seus objectius com a associació.

ESTIGUES ACTUALITZAT I PARTICIPA-HI APORTANT NOUS CONTINGUTS

VISITA EL NOSTRE BLOG

Article de prova

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec iaculis in elit sed hendrerit. Praesent suscipit elit sit...

Read More

V. ALTRES SERVEIS

L’UNOCAT neix amb la vocació i el potencial d’esdevenir una entitat representativa de la professió osteopàtica a Catalunya. Històricament, Catalunya ha estat una de les regions d’España on la Osteopatia s’ha desenvolupat d’una manera més gran, acollint actualment centenars de professionals.

L’agrupament de tots aquests professionals en una sola entitat atorga a aquesta capacitat negociadora per tal d’aconseguir avantatges i millores comercials per serveis propis de la professió i també d’externs.

La junta treballarà activament per aconseguir beneficis comercials pels seus membres.

Possibles empreses i serveis susceptibles de ser contactats per negociar condicions favorables son:

Empreses de Material Sanitari
Serveis de Gestoria
Entitats Bancaries
Editorials mèdicas i científicas
Empreses de Software
Clínic Assegurances